RODO Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

 

 

 

Data ostatniej modyfikacji: 26.05.2018 r.

1.O nas

Brandt Jerzy Fiszebrandt  ul. Starowiejska 31a, 34-120 Andrychów NIP 551-000-11-94 (dalej „Administrator”, „my”/„nas”/„nasze”) — jesteśmy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych uzyskanych od Pana/Pani lub na Pana/Pani temat („Pan/Pani”, „Pana/Pani”). Ponieważ̇  nasza siedziba znajduje się na terytorium Unii Europejskiej, przetwarzamy dane osobowe zgodnie z europejskimi przepisami w dziedzinie ochrony danych i innymi obowiązującymi przepisami ustawowymi.

 

2.Czym są̨  dane osobowe?

Dane osobowe to informacje pozwalają̨ ce na bezpośrednią  lub pośrednią̨  identyfikacje Pana/Pani jako osoby fizycznej („pośrednio” czyli w połączeni z innymi informacjami) w oparciu o elementy takie jak: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu.

 

3.Wykorzystywanie danych osobowych

Wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w celach opisanych poniżej. Nie gromadzimy ani nie

przetwarzamy większej ilości ani innych rodzajów danych osobowych niż̇  te, które są  niezbędne do

realizacji odnośnych celów. Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w myśl zapisów niniejszej

Polityki prywatności, chyba ż e wyraził(-a) Pan/Pani odrębną  zgodę na inne użytkowanie Pana/Pani

danych   osobowych.   Jeżeli   będziemy   planować́   wykorzystanie Pana/Pani   danych   osobowych

przetwarzanych   za   Pana/Pani   zgodą   w   celach   innych   niż̇   te   określone   w   takiej   zgodzie,

poinformujemy o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, po czym — jeśli wyda Pan/Pani stosowną

zgodę — przystąpimy do przetwarzania danych w przedmiotowych innych celach.

 

a. ) Dane osobowe

Gromadzimy Pana/Pani dane osobowe niezbędne w zakresie realizacji naszych usług. Są̨  to dane takie jak: imię i nazwisko, adres pocztowy, nazwa firmy , miejsce prowadzonej działalności , numer telefonu,  czy adres e-mail. Wykorzystujemy Dane do komunikacji z Panem/Panią̨ , przedstawienia oferty usługowej, naszych warunków i regulaminów,

zawarcia   i   realizacji   umowy.   Dane   osobowe   i   treść́   komunikacji   wykorzystujemy   również̇  do odpowiadania Panu/Pani na pytania pojawiające się w czasie kontaktu.

 

b.) Zobowiązania prawne i obrona prawna

Możemy być́  zobowiązani do wykorzystywania i archiwizacji danych osobowych w celach prawnych i

związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów — np. w celu zapobiegania przestępstwom,

wykrywania   ich,   prowadzenia   dochodzeń́ ,   przeciwdziałania utracie   danych   i   oszustwom   oraz

zwalczania innych przejawów nadużywania naszych usług i systemów IT. Mamy również̇  prawo do

wykorzystywania   Pana/Pani   danych   osobowych   w   celu   wywiązania   się   z   wewnętrznych  i

zewnętrznych wymogów kontrolnych, zapewnienia bezpieczeństwa informacji, ochrony i wykonania

naszych praw, zabezpieczenia naszej prywatności, zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu bądź ochrony mienia innych osób.

 

c.) Pozyskiwanie   danych   osobowych   z   innych źródeł

Zasadniczo w przypadku pozyskiwania przez nas Pana/Pani danych osobowych z innych źródeł

upewniamy się, czy dana firma  skontaktowała się już̇  z Panem/Panią̨  w celu powiadomienia o

przekazaniu danych lub sami przekazujemy te informacje Panu/Pani w ramach pierwszego kontaktu,

jednocześnie poddając inne wymagane prawem informacje.

 

4.)Udostępnianie danych osobowych

Ujawniamy   dane   osobowe   użytkowników   w   celach   opisanych   poniżej   wyłącznie   podmiotom wskazanym poniżej – chyba że za wyraźną  zgodą  Pana/Pani na przekazywanie danych osobowych stronom trzecim innych kategorii wymienionym w innych miejscach. Podejmujemy wszelkie kroki służące zapewnieniu, iż̇  Pana/Pani dane osobowe są̨  przetwarzane, chronione i przekazywane zgodnie z prawem.

- British American Tobacco Polska  sp. z o.o.

- Imperial Tobacco Polska  S.A.

- JTI Polska sp. z o.o.

- Kar- Tel sp. z o.o.

- Kost Kościelnicki , Stefaniak sp. jawna

- Orion Tobacco Poland Sp. z o.o.

- Promotorzy Trading Sp. z o.o.

- Tobacco Trading International Poland Sp. z o.o.

- Philip Morris Polska Distribution sp. z o.o.

 

 

 

  • Usługodawcy zewnętrzni

W razie potrzeby zlecamy innym firmom i osobom wykonanie w naszym imieniu określonych zadań́

związanych z naszymi usługami w ramach umów o przetwarzaniu danych. Możemy, na przykład,

przekazać́   dane   osobowe   przedstawicielom,   wykonawcom   lub   partnerom   w   celu   zapewnienia hostingu naszych baz danych i aplikacji, świadczenia usług polegających na przetwarzaniu danych bądź przesłania Panu/Pani informacji, o które Pan/Pani prosił(-a). Dane udostępniane usługodawcom zewnętrznym są̨  przekazywane wyłącznie w zakresie wymaganym dla realizacji określonego celu. Usługodawcy   zewnętrzni   nie   mogą̨   wykorzystywać́   otrzymanych   od   nas   danych   osobowych w żadnym innym celu, w szczególności dla własnych korzyści czy korzyści stron trzecich. Usługodawcy zewnętrzni są̨  umownie zobowiązani do przestrzegania poufności Pana/Pani danych osobowych.

 

5. Organy administracji publicznej

Ujawniamy   Pana/Pani   dane   osobowe   organom   administracji   publicznej,   jeśli   wymagają̨   tego obowiązują̨ ce przepisy. Na przykład, reagujemy na wezwania sądów, organów ścigania, organów regulacyjnych i innych instytucji administracji publicznej, w tym  organów spoza Pana/Pani kraju zamieszkania.

 

6. Przekazywanie danych osobowych za granice

W niektórych przypadkach konieczne będzie przesłanie Pana/Pani danych osobowych do krajów

spoza Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), czyli do tzw. „państw

trzecich”.   Niniejsza   Polityka   prywatności   znajduje   zastosowanie   również̇   w   przypadku,   gdy

przesyłamy dane osobowe do państw  trzecich, w których może obowiązywać́  inny poziom ochrony

danych niż̇  w Pana/Pani kraju zamieszkania.

 

7. Bezpieczeństwo

Bardzo   poważnie   podchodzimy   do   bezpieczeństwa   danych.   Stosujemy   odpowiednie   środki

bezpieczeństwa i wdrażamy stosowne procedury fizyczne, elektroniczne i administracyjne mają ce na

celu ochronne gromadzonych informacji przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą,

modyfikacją ,   nieuprawnionym   ujawnieniem,   uzyskaniem   dostępu   do   przekazywanych,

archiwizowanych lub przetwarzanych danych osobowych. Nasze zasady polityki i procedury dot.

bezpieczeństwa   informacji   zostały   dostosowane   do   powszechnie   uznawanych   norm

międzynarodowych.   Podlegają̨   one   regularnym   przeglądom   i   aktualizacjom   uwzgledniającym

potrzeby biznesowe, zmiany technologiczne i wymogi  regulacyjne. Dostęp do Pana/Pani danych

osobowych przysługuje wyłącznie pracownikom, usługodawcom i podmiotom, które mają  biznesową

potrzebę   zapoznania   się   z   tymi   informacjami   lub   potrzebują̨   ich   w   związku   z wykonywanymi obowiązkami.

 

8. Przysługujące Panu/Pani prawa

Każdy podmiot danych ma określone prawa związane z gromadzonymi danymi osobowymi. Dotyczy

to całego procesu przetwarzania danych opisanego w niniejszej Polityce prywatności. Szanujemy

prawa poszczególnych osób i odpowiednio podchodzimy do Pana/Pani zastrzeżeń́.

 

Na   poniższym   wykazie   umieszczono   informacje   dotyczące   Pana/Pani   praw   wynikających z

przepisowo ochronie danych:

 

Prawo do wycofania zgody: Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie

Pana/Pani zgody,  może ją  Pan/Pani wycofać́  w dowolnym momencie, stosując zapisy procedury

opisanej w odpowiednim formularzu zgody. Gwarantujemy możliwość́  wycofania zgody w taki sam

sposób, w jaki została ona udzielona, np. drogą  elektroniczną.

 

Prawo do korekty danych: Moż e Pan/Pani otrzymać́  od nas korektę danych osobowych, które

Pana/Pani dotyczą̨ . Staramy się, aby dane osobowe znajdujące się w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą  oraz na bieżąco wykorzystywane były precyzyjne, kompletne, aktualne, istotne i oparte o najnowsze   dostępne   informacje.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Może Pan/Pani otrzymać́  od nas zapewnienie o

ograniczeniu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jeżeli:

-  zakwestionuje Pan/Pani dokładność́  tych informacji w okresie, w którym musimy zweryfikować́  ich

stosowność́,

-   przetwarzanie danych jest bezprawne, a Pan/Pani złożył(-a) wniosek o ograniczenie zamiast o

wykasowanie danych osobowych,

-     Pana/Pani   dane   nie   są̨   już̇   nam   potrzebne,   ale   potrzebuje   ich   Pan/Pani   w   związku   w   celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń́  prawnych, lub

-  nie zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w momencie, kiedy sprawdzamy, czy nasze prawa

są̨  nadrzędne wobec Pana/Pani praw.

 

Prawo dostępu do danych osobowych: Moż e Pan/Pani zwrócić́  się do nas z prośbą̨  o podanie

informacji na temat Pana/Pani danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu, w tym

informacji dot. kategorii danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu lub pod naszą

kontrolą , dotyczących tego, do czego te dane są  wykorzystywane, gdzie je otrzymaliśmy (jeżeli nie

bezpośrednio od Pana/Pani) i komu zostały ujawnione (jeżeli dotyczy). Moż e Pan/Pani otrzymać́ od

nas bezpłatnie jedną  kopie posiadanych  przez nas danych  osobowych,  które Pana/Pani dotyczą̨.

Zastrzegamy sobie prawo do nałożenia opłat za każdą̨  kolejną  wydaną  kopie.

 

Prawo  do  przeniesienia   danych: Na   Pana/Pani  wniosek   przekażemy   Pana/Pani   dane  osobowe

innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie możliwe, pod warunkiem, ż e przetwarzanie odbywa się za Pana/Pani zgodą  lub jest niezbędne do realizacji umowy. Zamiast otrzymania kopii swoich danych   osobowych   może   Pan/Pani   wybrać́   opcje,   w   której   przekazujemy   te   dane   innemu administratorowi wskazanemu bezpośrednio przez Pana/Panią̨.

 

Prawo do wykasowania danych: Moż e Pan/Pani otrzymać́  od nas zapewnienie o wykasowaniu

Pana/Pani danych osobowych, jeżeli:

- dane te nie są  już  potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone;

-     przysługuje   Panu/Pani   prawo   wniesienia   sprzeciwu  wobec   dalszego   przetwarzania   Pana/Pani danych osobowych (zob. poniżej) i decyduje się Pan/Pani na skorzystanie tego prawa;

-  przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, wycofał(-a) Pan/Pani swoją  zgodę i nie ma już̇  podstaw prawnych uzasadniających przetwarzanie danych;

-     przetwarzanie   danych   osobowych   było   niezgodne   z   prawem;   przetwarzanie   danych   nie   jest niezbędne  w zakresie wywiązania się z obowiązku prawnego wymagającego od nas ich przetworzenia;

-  obowiązują̨ , w szczególności, wymogi ustawowe dot. archiwizacji danych;

-  ma to związek z ustanowieniem, wykonaniem lub obroną  roszczeń́  prawnych.

 

Prawo   do   wniesienia   sprzeciwu: Przysługuje   Panu/Pani   prawo   wniesienia   sprzeciwu   —   w

dowolnym   momencie   —   wobec   przetwarzania   Pana/Pani   danych   osobowych   ze   względu   na konkretną  sytuacje, pod warunkiem, ż e przetwarzanie danych nie odbywa się w oparciu o Pana/Pani zgodę, ale w oparciu o nasz zgodny z prawem interes lub interes strony trzeciej. W takim przypadku przerywamy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, chyba ż e jesteśmy w stanie przedstawić́ przekonujące  dowody prawne i wykazać́  interes nadrzędny  odnoszący się do przetwarzania lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń́  prawnych. Jeżeli sprzeciwi się Pan/Pani przetwarzaniu danych, musi Pan/Pani sprecyzować́ , czy chodzi o ich wykasowanie, czy też  o ograniczenie ich przetwarzania przez nas.

 

Prawo do złożenia zażalenia: W przypadku podejrzenia o naruszenie obowiązujących przepisów w

dziedzinie ochrony danych może Pan/Pani złożyć́  skargę na ręce organu nadzorującego ochronę

danych w kraju zamieszkania lub w kraju, w którym wystąpiło domniemane naruszenie.

 

Okres: Postaramy się spełnić́  Pana/Pani prośbę w ciągu 30 dni. Okres ten może jednak się wydłużyć́

ze względu na przyczyny związane z konkretnym prawem lub złożonością̨  wniosku.

 

Ograniczenia dostępu: W niektórych przypadkach nie możemy zapewnić́  Panu/Pani dostępu do

wszystkich lub części Pana/Pani danych osobowych ze względu na zapisy ustawowe. W wypadku

odmowy dostępu do danych podajemy jej przyczynę.

 

Brak   możliwości   identyfikacji:  W   niektórych   przypadkach   nie   jesteśmy   w   stanie   sprawdzić́

Pana/Pani danych osobowych z powodu identyfikatorów podanych przez Pana/Panią̨  we wniosku. Do danych osobowych, których nie możemy wyszukać́ , jeżeli poda Pan/Pani swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail należą̨ : dane pozyskane za pośrednictwem plików cookie w przeglądarce.

W przypadku,   gdy nie jesteśmy w stanie zidentyfikować́   Pana/Pani  jako podmiotu  danych,  nie

możemy spełnić́  Pana/Pani prośby o wykonanie przysługujących Panu/Pani praw zgodnie z zapisami

niniejszej części — chyba ż e otrzymamy dodatkowe informacje umożliwiające taką  identyfikacje.

Wykonanie przysługujących Panu/Pani praw: W celu wykonania przysługujących Panu/Pani praw,

prosimy o pisemny kontakt, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Informacje

kontaktowe umieszczono na końcu niniejszej Polityki prywatności.

 

9.   Przechowywanie   Pana/Pani   danych osobowych

Zasadniczo usuwamy Pana/Pani dane osobowe, jeżeli nie są̨  już̇  potrzebne do realizacji celów, w

których   je   zgromadzono.   Niemniej   wymogi   ustawowe   mogą̨   nakazywać́   nam   przechowywanie Pana/Pani danych osobowych przez dłuższy okres, np. obowiązek zgłaszania działań́  niepożądanych. Poza tym nie usuwamy wszystkich Pana/Pani danych osobowych, jeżeli poprosił(-a) Pan/Pani nas o niepodejmowanie prób kolejnego kontaktu z Panem/Panią̨  w przyszłości. W tym celu przechowujemy rejestry z informacjami o osobach, które nie życzą̨  sobie kontaktu z nami w przyszłości (np. poprzez biuletyny,   e-mail).   Uznajemy   takie   wnioski   za   zgodę   na przechowywanie   Pana/Pani   danych osobowych, chyba ż e otrzymamy od Pana/Pani inne polecenie.

 

10. Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy   sobie   prawo   do   wprowadzania   zmian   —   według   własnego   uznania   —   w

podejmowanych   przez   nas   działaniach   związanych   z   zapewnieniem   prywatności   oraz   do

wprowadzania korekt do niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. W związku z tym

zachęcamy do regularnego przeglądu zapisów niniejszej Polityki prywatności. Niniejsza Polityka

prywatności jest aktualna na dzień́  wskazany jako data „ostatniej modyfikacji” podana powyżej. Zobowiązujemy się traktować́  Pana/Pani dane osobowe w sposób zgodny z Polityką  prywatności, w myśl której dane te zostały pozyskane, chyba ż e otrzymamy od Pana/Pani zgodę na traktowanie ich w inny sposób.

 

11. Informacje kontaktowe

Wszelkie pytania dot. ochrony danych, a także wnioski odnoszące się do wykonania przysługujących

Panu/Pani praw prosimy kierować: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

 

 

Wersja w PDF do ściągnięcia kliknij tutaj